Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.48 %
  • Khác
    15.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 1.0192823E7 50.603 % 31/12/2013
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 2379440.0 11.813 % 27/02/2017
Probus Oppotunities 2192250.0 10.884 % 27/02/2017
JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 2170000.0 10.773 % 27/02/2017
JOM SILKKITIE ASIA EQUITY INVESTMENT FUND 2060000.0 10.227 % 25/03/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 1945470.0 9.658 % 31/12/2013
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1222790.0 6.071 % 30/06/2014
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 712346.0 3.536 % 18/03/2011
CTCP Đầu tư Long Quân 622590.0 3.091 % 18/03/2011