Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.71 %
  • Khác
    11.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 1.0192823E7 40.811 % 31/12/2013
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 3136070.0 12.557 % 30/10/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2003460.0 8.022 % 25/09/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 1945470.0 7.79 % 31/12/2013
JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 1940710.0 7.77 % 25/01/2018
Probus Oppotunities 1917250.0 7.677 % 21/06/2018
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1222790.0 4.896 % 30/06/2014
Endurance Capital Vietnam 1056040.0 4.228 % 31/07/2018
Tundra Sustainable Frontier Fund 902290.0 3.613 % 06/11/2017
Endurance Capital Vietnam I Ltd 882690.0 3.534 % 31/07/2018