Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.65 %
  • Khác
    19.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 10,192,823 40.81 % 31/12/2013
JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 2,350,000 9.41 % 31/12/2014
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 2,264,620 9.07 % 03/08/2016
JOM SILKKITIE ASIA EQUITY INVESTMENT FUND 2,060,000 8.25 % 25/03/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 1,945,470 7.79 % 31/12/2013
Probus Oppotunities 1,507,320 6.04 % 28/07/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,222,790 4.9 % 30/06/2014