Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.73 %
  • Khác
    14.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 1.0192823E7 40.811 % 31/12/2013
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 2651820.0 10.618 % 17/08/2017
Probus Oppotunities 2192250.0 8.778 % 27/02/2017
JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 2170000.0 8.689 % 27/02/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 1945470.0 7.79 % 31/12/2013
JOM SILKKITIE ASIA EQUITY INVESTMENT FUND 1262000.0 5.053 % 17/08/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1222790.0 4.896 % 30/06/2014