Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.78 %
  • Khác
    17.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 1.0192823E7 40.811 % 31/12/2013
JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 2350000.0 9.409 % 31/12/2014
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 2264620.0 9.067 % 03/08/2016
JOM SILKKITIE ASIA EQUITY INVESTMENT FUND 2060000.0 8.248 % 25/03/2016
Probus Oppotunities 2038820.0 8.163 % 26/12/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 1945470.0 7.79 % 31/12/2013
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1222790.0 4.896 % 30/06/2014