Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (SUM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 1543100.0 64.836 % 30/06/2017
Phạm Hồng Thịnh 119000.0 5.0 % 30/06/2017
Phạm Thanh Hoa 119000.0 5.0 % 30/06/2017
Nguyễn Thanh Hằng 119000.0 5.0 % 30/06/2017