Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 7772935.0 49.0 % 09/03/2018
Công ty Cổ phần Hawaco 6345253.0 40.0 % 09/03/2018
Đỗ Chí Công Thành viên Ban Kiểm soát 1216613.0 7.669 % 09/03/2018