Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Ngọc Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 311154.0 16.586 % 08/05/2016
Nguyễn Hải Vân Chủ tịch Hội đồng quản trị 117825.0 6.281 % 30/06/2015
Phạm Thị Chinh 112007.0 5.971 % 30/06/2015