Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Văn Phú 495804.0 26.429 % 31/01/2018
Vũ Ngọc Nghĩa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 452243.0 24.107 % 20/12/2016
Nguyễn Hải Vân Chủ tịch Hội đồng quản trị 117825.0 6.281 % 30/06/2015