Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Ngọc Nghĩa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 495804.0 26.429 % 31/12/2017
Lê Văn Phú 495804.0 26.429 % 31/01/2018
Nguyễn Hải Vân Chủ tịch Hội đồng quản trị 111825.0 5.961 % 31/12/2017