Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    97.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Minh 679,633 24.77 % 30/06/2015
Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường 679,633 24.77 % 30/06/2015
Hồ Sỹ Dũng Tổng Giám đốc 345,689 12.6 % 30/06/2015
Cổ Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trung 317,491 11.57 % 30/06/2015
Hoàng Thị Thu Hạnh 148,869 5.42 % 30/06/2015