Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Minh 679633.0 24.766 % 30/06/2015
Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường 679633.0 24.766 % 30/06/2015
Hồ Sỹ Dũng Tổng Giám đốc 345689.0 12.597 % 30/06/2015
Cổ Ty Cổ Phần Đầu Tư An Trung 317491.0 11.569 % 30/06/2015
Hoàng Thị Thu Hạnh 148869.0 5.425 % 30/06/2015
Trần Quý Dương 107202.0 3.906 % 08/12/2016