Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3 %
  • Khác
    97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
STP 1,073,525 13.69 % 11/09/2015
Nguyễn Trọng Trung 627,394 8 % 20/10/2016
Nguyễn Trọng Lợi Phó Tổng Giám đốc 592,083 7.55 % 20/10/2016
Nguyễn Thị Tuyến 399,990 5.1 % 20/10/2016
Vũ Thị Lộc 399,527 5.09 % 20/10/2016
Nguyễn Trọng San Chủ tịch Hội đồng quản trị 397,411 5.07 % 20/10/2016
Đinh Thị Yến 322,359 4.11 % 20/10/2016
Vũ Thị Kim Tuyến 318,987 4.07 % 20/10/2016