Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.88 %
  • Khác
    99.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Trung 627388.0 7.821 % 30/06/2017
Nguyễn Trọng Lợi Phó Tổng Giám đốc 592078.0 7.381 % 30/06/2017
Vũ Thị Lộc 399523.0 4.98 % 30/06/2017
Nguyễn Trọng San Chủ tịch Hội đồng quản trị 397407.0 4.954 % 31/12/2017
Đinh Thị Yến 322355.0 4.018 % 30/06/2017
Vũ Thị Kim Tuyến 318983.0 3.976 % 30/06/2017