Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.3 %
  • Khác
    96.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Trung 545560.0 6.801 % 21/10/2016
Nguyễn Trọng Lợi Phó Tổng Giám đốc 514855.0 6.418 % 21/10/2016
Vũ Thị Lộc 347415.0 4.331 % 23/01/2017
Nguyễn Trọng San Chủ tịch Hội đồng quản trị 345575.0 4.308 % 23/01/2017
Đinh Thị Yến 280312.0 3.494 % 23/01/2017
Vũ Thị Kim Tuyến 277380.0 3.458 % 23/01/2017