Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.51 %
  • Khác
    66.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,128,400 20.86 % 30/06/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 2,800,810 18.67 % 07/06/2013
Asean Small Cap Fund 1,805,200 12.04 % 29/01/2016
David Pete O'neil 896,800 5.98 % 01/12/2014
Hoàng Ngọc Anh 611,500 4.08 % 25/07/2011