Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.95 %
  • Khác
    65.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3128400.0 20.856 % 30/06/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 2800810.0 18.672 % 07/06/2013
ASEAN Deep Value Fund 2201700.0 14.678 % 20/10/2017
Asean Small Cap Fund 1805200.0 12.035 % 29/01/2016
David Peter O'neil 896800.0 5.979 % 01/12/2014