Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.77 %
  • Khác
    90.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Hướng Việt 1.3291755E7 18.954 % 12/03/2019
Đặng Triệu Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 9166072.0 13.071 % 13/03/2019
Đặng Hướng Cường Thành viên Hội đồng quản trị 5623384.0 8.019 % 13/03/2019
Đặng Mỹ Linh Thành viên Hội đồng quản trị 5623384.0 8.019 % 11/03/2019
Vietnam Holding LTD 3185798.0 4.543 % 24/01/2019