Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.03 %
  • Khác
    87.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Hướng Việt 10,788,764 20.16 % 01/06/2016
Đặng Triệu Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,439,994 13.9 % 01/06/2016
Đặng Hướng Cường Ủy viên Hội đồng quản trị 4,564,437 8.53 % 01/06/2016
Đặng Mỹ Linh Ủy viên Hội đồng quản trị 4,564,437 8.53 % 01/06/2016
Vietnam Holding LTD 4,181,889 7.81 % 01/06/2016