Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.59 %
  • Khác
    90.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Hướng Việt 1.0788764E7 18.0 % 01/06/2016
Đặng Triệu Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 7439994.0 12.413 % 01/06/2016
Đặng Hướng Cường Thành viên Hội đồng quản trị 4564437.0 7.615 % 01/06/2016
Đặng Mỹ Linh Thành viên Hội đồng quản trị 4564437.0 7.615 % 01/06/2016
Vietnam Holding LTD 2977381.0 4.967 % 18/05/2018