Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.3 %
  • Khác
    91.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Hướng Việt 1.2083414E7 20.16 % 28/03/2018
Đặng Triệu Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 8332793.0 13.902 % 28/03/2018
Đặng Hướng Cường Thành viên Hội đồng quản trị 5112168.0 8.529 % 28/03/2018
Đặng Mỹ Linh Thành viên Hội đồng quản trị 5112168.0 8.529 % 28/03/2018
Vietnam Holding LTD 2977381.0 4.967 % 18/05/2018