Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.02 %
  • Khác
    87.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Hướng Việt 1.0788764E7 20.16 % 01/06/2016
Đặng Triệu Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 7439994.0 13.902 % 01/06/2016
Đặng Hướng Cường Ủy viên Hội đồng quản trị 4564437.0 8.529 % 01/06/2016
Đặng Mỹ Linh Ủy viên Hội đồng quản trị 4564437.0 8.529 % 01/06/2016
Vietnam Holding LTD 4181889.0 7.814 % 01/06/2016