Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần 12,355,173 14.46 % 16/09/2016
Nguyễn Văn Yên 6,045,000 7.08 % 16/09/2016
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 6,012,700 7.04 % 31/08/2016
Nguyễn Thị Hương Trà 4,458,289 5.22 % 16/09/2016
CTCP Chứng khoán IB 4,284,286 5.01 % 16/09/2016