Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 4.6799983E7 54.777 % 08/12/2017
CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần 2.8433492E7 33.28 % 26/12/2017
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 1.761675E7 20.619 % 24/01/2017
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 6012700.0 7.038 % 31/08/2016
CTCP Chứng khoán IB 4082886.0 4.779 % 29/12/2016
Công ty trách nhiệm hữu hạn DaLat Safari 4000000.0 4.682 % 17/02/2017