Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.53 %
  • Khác
    98.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần 2.4333493E7 28.481 % 19/05/2017
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 2.13E7 24.93 % 21/12/2016
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức 1.761675E7 20.619 % 24/01/2017
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 6012700.0 7.038 % 31/08/2016
CTCP Chứng khoán IB 4082886.0 4.779 % 29/12/2016
Công ty trách nhiệm hữu hạn DaLat Safari 4000000.0 4.682 % 17/02/2017