Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần 1.7355174E7 20.313 % 14/10/2016
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 6012700.0 7.037 % 31/08/2016
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 5000000.0 5.852 % 12/10/2016
Nguyễn Tuấn Tú 4542450.0 5.317 % 28/10/2016
CTCP Chứng khoán IB 4284286.0 5.014 % 16/09/2016
Nguyễn Văn Yên 4095000.0 4.793 % 26/10/2016
Nguyễn Thế Vinh 3069780.0 3.593 % 01/08/2016