Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.31 %
  • Khác
    33.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2976768.0 54.31 % 31/12/2012
CTCP Đầu tư Kim Cương 395500.0 7.216 % 13/07/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Kim Cương (Paragon) 332300.0 6.063 % 30/06/2015
Từ Trung Đan Tổng Giám đốc 330160.0 6.024 % 23/03/2017