Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.97 %
  • Khác
    41.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2976768.0 52.542 % 31/12/2012
Công ty cổ phần Đầu tư Kim Cương (Paragon) 377500.0 6.663 % 31/12/2017
Từ Trung Đan Thành viên Hội đồng quản trị 375190.0 6.622 % 07/07/2017
Nguyễn Ngọc Trâm 278400.0 4.914 % 06/07/2018
CTCP Đầu tư Kim Cương 260500.0 4.598 % 22/12/2017