Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.46 %
  • Khác
    33.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2976768.0 54.31 % 31/12/2012
CTCP Đầu tư Kim Cương 395500.0 7.216 % 13/07/2016
Từ Trung Đan Tổng Giám đốc 346060.0 6.314 % 12/04/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Kim Cương (Paragon) 332300.0 6.063 % 30/06/2015
AFC VF Limited 260320.0 4.749 % 16/03/2017