Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.01 %
  • Khác
    33.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2,976,768 54.31 % 31/12/2012
CTCP Đầu tư Kim Cương 395,500 7.22 % 13/07/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Kim Cương (Paragon) 332,300 6.06 % 30/06/2015
Từ Trung Đan Phó Tổng Giám đốc 330,160 6.02 % 19/08/2016