Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.59 %
  • Khác
    87.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Eximbank 8.8470716E7 4.905 % 05/01/2018
Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn E Xim 7.4904577E7 4.153 % 16/10/2015
Dương Công Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 6.2569075E7 3.469 % 19/01/2018
Tài chính quốc tế (IFC) 5.864704E7 3.252 % 16/10/2015