Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.96 %
  • Khác
    91.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Eximbank 1.63325834E8 9.055 % 16/10/2015
Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn E Xim 7.4904577E7 4.153 % 16/10/2015
Dương Công Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 6.0569075E7 3.358 % 01/11/2017
Tài chính quốc tế (IFC) 5.864704E7 3.252 % 16/10/2015