Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
David Cam Hao Ong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,939,822 24.97 % 07/06/2016
Yung Cam Meng Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,702,901 23.77 % 07/06/2016
Phạm Thị Mai Duyên 4,053,710 20.49 % 07/06/2016
Võ Văn Chính Ủy viên Hội đồng quản trị 1,221,854 6.18 % 07/06/2016