Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
David Cam Hao Ong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4939822.0 24.967 % 07/06/2016
Yung Cam Meng Chủ tịch Hội đồng quản trị 4702901.0 23.769 % 07/06/2016
Phạm Thị Mai Duyên 4053710.0 20.488 % 07/06/2016
Võ Văn Chính Thành viên Hội đồng quản trị 1221854.0 6.175 % 07/06/2016