Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Mai Duyên 7980591.0 31.028 % 13/04/2018
David Cam Hao Ong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 6421767.0 24.967 % 30/06/2017
Yung Cam Meng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6113770.0 23.77 % 30/06/2017