Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn (SSU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hà Nội 1275000.0 51.0 % 15/09/2016
Công ty Thương mại Dịch vụ và Môi trường Ngôi Sao Xanh 350000.0 14.0 % 15/09/2016