Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Nhân Kiệt 1.32E7 33.333 % 07/03/2019
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 5858500.0 14.794 % 23/08/2013
Trần Minh Tính 3631090.0 9.169 % 08/05/2018
Nguyễn Lê Phan 1998800.0 5.047 % 28/11/2017
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1981500.0 5.004 % 30/12/2016
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1972000.0 4.98 % 18/04/2018