Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Nhân Kiệt 1.423E7 35.934 % 13/06/2017
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 5858500.0 14.794 % 23/08/2013
Trần Minh Tính 2038100.0 5.147 % 03/05/2017
Nguyễn Lê Phan 1998800.0 5.047 % 28/11/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1982000.0 5.005 % 14/11/2016
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1981500.0 5.004 % 30/12/2016