Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.79 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    85.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 5858500.0 14.794 % 23/08/2013
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1982000.0 5.005 % 14/11/2016