Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.79 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    85.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 5,858,500 14.79 % 23/08/2013
Nguyễn Ngọc Toàn Phó Tổng Giám đốc 2,205,200 5.57 % 30/06/2015
Nguyễn Xuân Tồn 1,920,000 4.85 % 30/06/2015