Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.9 %
  • Khác
    96.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Thái Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 1010954.0 20.419 % 16/06/2016
Vũ Văn Xứng 844750.0 17.062 % 18/05/2017
Nguyễn Văn Tình 840850.0 16.983 % 10/05/2017
Nguyễn Thị Như Trang 267800.0 5.409 % 19/12/2017
Võ Văn Tri 248900.0 5.027 % 01/02/2018
Phạm Đình Hồng 248545.0 5.02 % 08/03/2018