Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.87 %
  • Khác
    96.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Thái Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 1010954.0 20.434 % 16/06/2016
Nguyễn Văn Tình Thành viên Hội đồng quản trị 844750.0 17.074 % 10/04/2018
Vũ Văn Xứng 844750.0 17.074 % 18/05/2017
Nguyễn Thị Như Trang Thành viên Ban Kiểm soát 566100.0 11.442 % 23/03/2018
Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên Hội đồng quản trị 244550.0 4.943 % 10/04/2018