Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    52.62 %
  • Khác
    47.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Daiwa Securities Group INC. 8.7272821E7 17.46 % 03/01/2018
Công ty TNHH NDH Việt Nam 4.8194727E7 9.642 % 11/12/2015
Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Đan Linh 3.0154063E7 6.033 % 28/12/2017
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 2.3954861E7 4.792 % 29/12/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 1.8962224E7 3.794 % 16/09/2016