Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    58.25 %
  • Khác
    41.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Daiwa Securities Group INC. 74,606,601 15.54 % 27/04/2016
Công ty TNHH NDH Việt Nam 48,194,727 10.04 % 11/12/2015
Công ty TNHH Sài Gòn Đan Linh 33,327,345 6.94 % 14/08/2015
Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Đan Linh 29,127,343 6.07 % 02/10/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 24,011,664 5 % 10/08/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 23,954,861 4.99 % 29/12/2015
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 14,565,434 3.03 % 14/08/2015