Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    60.07 %
  • Khác
    39.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Daiwa Securities Group INC. 1.01983121E8 20.029 % 18/05/2018
Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 4.8194727E7 9.465 % 11/12/2015
Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Đan Linh 3.0454063E7 5.981 % 28/12/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 2.3954861E7 4.705 % 29/12/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 1.8962224E7 3.724 % 16/09/2016