Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    52.26 %
  • Khác
    47.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Daiwa Securities Group INC. 8.5606601E7 17.84 % 06/12/2016
Công ty TNHH NDH Việt Nam 4.8194727E7 10.044 % 11/12/2015
Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Đan Linh 2.9554063E7 6.159 % 10/11/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 2.3954861E7 4.992 % 29/12/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 1.8962224E7 3.952 % 16/09/2016
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 1.4565434E7 3.035 % 14/08/2015