Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 1,323,000 26.56 % 31/12/2012
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 441,000 8.85 % 31/12/2014
CTCP quản lý quỹ Tín Phát 441,000 8.85 % 31/12/2014
Nguyễn Hữu Hoàn Ủy viên Hội đồng quản trị 154,180 3.1 % 31/12/2014