Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 1323000.0 26.56 % 31/12/2012
Nguyễn Xuân Thủy 447000.0 8.974 % 30/06/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 441000.0 8.853 % 31/12/2014
CTCP quản lý quỹ Tín Phát 441000.0 8.853 % 31/12/2014
Nguyễn Hữu Hoàn Đại diện công bố thông tin 154180.0 3.095 % 31/12/2014