Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (SSF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Trung Nam 496000.0 32.916 % 31/12/2014
Trần Huy Việt 430313.0 28.557 % 11/05/2016
Nguyễn Đoàn Duy Thanh Ủy viên Hội đồng quản trị 316863.0 21.028 % 17/05/2016
Trần Thủy Tiên 215374.0 14.293 % 14/04/2016
Phạm Thị Bạch Tuyết 120000.0 7.964 % 30/06/2015