Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (SSF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thủy Tiên 856367.0 27.564 % 20/04/2018
Nguyễn Thị Xuân Mai 500000.0 16.093 % 20/12/2016
Nguyễn Đoàn Duy Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 316863.0 10.199 % 17/05/2016
Nguyễn Thị Thanh Thao Thành viên Hội đồng quản trị 100000.0 3.219 % 06/06/2018
Nguyễn Thế Duy Thành viên Ban Kiểm soát 100000.0 3.219 % 06/06/2018