Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (SSF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Huy Việt 430,313 28.56 % 11/05/2016
Nguyễn Đoàn Duy Thanh Ủy viên Hội đồng quản trị 316,863 21.03 % 17/05/2016
Trần Thủy Tiên 215,374 14.29 % 14/04/2016
Phạm Thị Bạch Tuyết 120,000 7.96 % 30/06/2015