Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (SSF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Xuân Mai 500000.0 15.625 % 20/12/2016
Trần Huy Việt 430313.0 13.447 % 11/05/2016
Trần Thủy Tiên 415374.0 12.98 % 20/12/2016
Nguyễn Đoàn Duy Thanh Ủy viên Hội đồng quản trị 316863.0 9.902 % 17/05/2016
Phạm Thị Bạch Tuyết 120000.0 3.75 % 30/06/2015