Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.05 %
  • Khác
    98.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 12,794,862 96.41 % 31/12/2018
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1,598,108 12.04 % 23/03/2018
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 758,700 5.72 % 17/10/2017