Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.41 %
  • Khác
    98.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINASEED 1.0124124E7 74.9 % 20/12/2017
Công ty cổ phần Giống Lâm nghiệp Trung ương 9236730.0 68.335 % 31/12/2016
SSI 1433090.0 10.602 % 14/08/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1433090.0 10.602 % 14/08/2017
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 758700.0 5.613 % 17/10/2017
Công ty TNHH NDH Việt Nam 703550.0 5.205 % 17/06/2014
JF Vietnam Opportunities Fund 701901.0 5.193 % 09/10/2010
Amersham Industries Ltd 690533.0 5.109 % 09/10/2010