Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.09 %
  • Khác
    98.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 1.2794862E7 94.659 % 13/09/2018
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1598108.0 11.823 % 23/03/2018
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 758700.0 5.613 % 17/10/2017