Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.45 %
  • Khác
    98.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINASEED 9,207,140 61.66 % 30/06/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 2,779,980 18.62 % 12/05/2015
Công ty TNHH NDH Việt Nam 703,550 4.71 % 17/06/2014
JF Vietnam Opportunities Fund 701,901 4.7 % 09/10/2010
Amersham Industries Ltd 690,533 4.62 % 09/10/2010