Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    78.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    21.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 3.9464708E7 78.443 % 15/06/2016
Trần Kim Ngân 6587393.0 13.094 % 15/06/2016