Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.73 %
  • Khác
    73.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần TAISEI ONCHO 8099507.0 25.829 % 19/06/2017
Nguyễn Thanh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 7836300.0 24.99 % 26/07/2018
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 4152000.0 13.241 % 19/06/2017
Nguyễn Hữu Thịnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1089171.0 3.473 % 19/06/2017