Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.46 %
  • Khác
    71.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần TAISEI ONCHO 6074630.0 24.935 % 28/01/2015
Công ty Cổ phần Sao Phương Nam 5895021.0 24.198 % 31/12/2016
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 3114000.0 12.782 % 16/05/2014
Nguyễn Hữu Thịnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 816878.0 3.353 % 31/12/2016