Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.02 %
  • Khác
    60.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần TAISEI ONCHO 6,074,630 24.94 % 28/01/2015
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 3,114,000 12.78 % 16/05/2014
Công ty Cổ phần Sao Phương Nam 2,947,511 12.1 % 16/05/2014
Nguyễn Hữu Thịnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 816,878 3.35 % 30/06/2015