Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.37 %
  • Khác
    87.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thái Hùng 154900.0 7.745 % 10/02/2012
Aizawa Securities Co., TLD 150200.0 7.51 % 26/08/2016
Bùi Ngọc Tuấn 124700.0 6.235 % 26/08/2016
Lê Thu Huyền 95000.0 4.75 % 30/06/2017