Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.91 %
  • Khác
    93.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm 44,000,000 41.01 % 30/06/2015
Nguyễn Sơn 8,275,410 7.71 % 23/11/2011
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP 7,590,000 7.07 % 23/11/2011
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 6,270,000 5.84 % 23/11/2011