Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.91 %
  • Khác
    93.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm 4.4E7 41.007 % 30/06/2015
Nguyễn Sơn 8275410.0 7.712 % 23/11/2011
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 7590000.0 7.074 % 23/11/2011
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 6270000.0 5.843 % 23/11/2011