Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (SPV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.65 %
  • Khác
    97.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 1944000.0 18.0 % 30/11/2016
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 1402900.0 12.99 % 07/12/2018
Cao Thanh Định Thành viên Hội đồng quản trị 1120000.0 10.37 % 30/11/2016