Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.41 %
  • Khác
    99.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lưu Thị Minh Hằng 1,134,483 8.7 % 22/07/2016
Dương Quốc Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,125,876 8.63 % 22/07/2016
Dương Thị Thu Hương Phó Tổng Giám đốc 996,611 7.64 % 22/07/2016
Huỳnh Nghĩa Hiệp 461,000 3.54 % 22/07/2016
Dương Văn Xuyên Ủy viên Hội đồng quản trị 461,000 3.54 % 22/07/2016
Đỗ Thị Nghiêu Trưởng Ban Kiểm soát 446,093 3.42 % 31/12/2015