Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lưu Thị Minh Hằng 1573001.0 6.262 % 20/09/2018
Dương Quốc Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1556777.0 6.197 % 20/09/2018
Nguyễn Quang Đức 1486975.0 5.919 % 20/09/2018
Đỗ Thị Nghiêu Thành viên Ban Kiểm soát 840885.0 3.347 % 20/09/2018