Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Thị Thu Hương Phó Tổng Giám đốc 1295594.0 7.642 % 08/08/2017
Lưu Thị Minh Hằng 1084828.0 6.399 % 08/08/2017
Dương Quốc Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1073639.0 6.333 % 08/08/2017
Đỗ Thị Nghiêu Thành viên Ban Kiểm soát 579921.0 3.421 % 08/08/2017
Huỳnh Quốc Khanh 511550.0 3.018 % 31/12/2017