Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lưu Thị Minh Hằng 1134483.0 8.7 % 22/07/2016
Dương Quốc Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1125876.0 8.634 % 22/07/2016
Dương Thị Thu Hương Phó Tổng Giám đốc 996611.0 7.642 % 22/07/2016
Dương Văn Xuyên 461000.0 3.535 % 22/07/2016
Đỗ Thị Nghiêu Thành viên Ban Kiểm soát 446093.0 3.421 % 31/12/2015