Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.93 %
  • Khác
    97.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Hữu Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6198120.0 45.012 % 25/06/2016
Đặng Ngọc Hồ 1294380.0 9.4 % 17/08/2015
CTCP Đầu tư Hải Hà Land 1272850.0 9.244 % 31/12/2013
Đỗ Thị Mai Thành viên Hội đồng quản trị 1000000.0 7.262 % 31/12/2015
CTCP Kỹ Thuật Hữu Nghị 980000.0 7.117 % 31/12/2010
Vũ Thanh Hiếu 844020.0 6.129 % 31/12/2012