Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.43 %
  • Khác
    98.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Văn Trọng Tụy 3150000.0 18.733 % 02/08/2016
Phạm Thị Mai Tuyết 1200000.0 7.136 % 07/07/2016