Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.81 %
  • Khác
    99.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Văn Trọng Tụy 3,150,000 18.73 % 02/08/2016
Phạm Thị Mai Tuyết 1,200,000 7.14 % 07/07/2016
Hoàng Minh Chính 818,200 4.87 % 09/06/2016