Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.93 %
  • Khác
    97.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đại Quyền Thành viên Hội đồng quản trị 965250.0 5.74 % 30/06/2017
Nguyễn Minh Đạt 855500.0 5.088 % 20/09/2017