Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    63.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 4,367,538 36.4 % 01/09/2015
Lê Mạnh Thường Ủy viên Hội đồng quản trị 2,150,000 17.92 % 12/10/2016
Nguyễn Hoàng Giang Đại diện công bố thông tin 2,141,100 17.84 % 23/07/2015
Phạm Đình Giá 921,600 7.68 % 31/03/2016