Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    59.33 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.39 %
  • Khác
    33.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 6247020.0 59.326 % 31/12/2012
Jia Hui 654430.0 6.215 % 17/11/2017