Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (SPB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    46.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2692270.0 53.845 % 06/06/2016
Công ty Cổ phần Bông Việt Nam 886525.0 17.731 % 06/06/2016
Trương Thị Mỹ Phượng 317833.0 6.357 % 21/06/2017
Bùi Nguyên Tiến Thành viên Hội đồng quản trị 311170.0 6.223 % 31/07/2017
Công ty CP Dệt may Huế 221631.0 4.433 % 31/12/2017