Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    38.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    61.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 5806000.0 38.082 % 12/07/2016
Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân 2538250.0 16.649 % 10/03/2017