Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 5806000.0 38.082 % 12/07/2016
Công ty cổ phần đầu tư An Xuân 3458680.0 22.686 % 30/03/2018
Phạm Cử 3440580.0 22.567 % 18/01/2018
Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân 2689050.0 17.638 % 07/07/2017