Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (SNC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 2539217.0 50.784 % 30/06/2015
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 463500.0 9.27 % 01/04/2015
Công ty Nuôi trồng Thủy Sản 281621.0 5.632 % 14/03/2014
Ngô Minh Hiển Thành viên Hội đồng quản trị 200000.0 4.0 % 07/09/2017