Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (SNC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 2539217.0 50.784 % 30/06/2015
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 463500.0 9.27 % 01/04/2015
Ngô Minh Hiển Thành viên Hội đồng quản trị 253000.0 5.06 % 18/05/2018
Trần Thiện Phó Tổng Giám đốc 170000.0 3.4 % 03/12/2018