Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.15 %
  • Khác
    78.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SACOM 1,458,475 26.68 % 30/06/2015
AFC VF Limited 653,800 11.96 % 30/06/2016
Nguyễn Thiện Cảnh Ủy viên Hội đồng quản trị 250,208 4.58 % 02/02/2016
Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) 186,984 3.42 % 30/06/2015