Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.88 %
  • Khác
    73.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SACOM 1844539.0 33.737 % 21/11/2016
AFC VF Limited 874842.0 16.001 % 15/02/2017
Andreas Karall 397110.0 7.263 % 21/11/2016
Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên Hội đồng quản trị 321675.0 5.883 % 21/11/2016
Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 189138.0 3.459 % 20/03/2017
Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) 186984.0 3.42 % 30/06/2015