Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.04 %
  • Khác
    69.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SACOM 1844539.0 33.737 % 21/11/2016
Võ Lê Duy Đức 1340000.0 24.509 % 05/04/2018
AFC VF Limited 1154000.0 21.107 % 08/02/2018
Trần Đăng Thức 504539.0 9.228 % 05/04/2018
Andreas Karall 385610.0 7.263 % 05/02/2018
Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên Hội đồng quản trị 330999.0 6.054 % 20/06/2017
Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 192838.0 3.527 % 12/04/2018
Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) 186984.0 3.42 % 30/06/2015