Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.42 %
  • Khác
    70.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SACOM 1844539.0 33.737 % 21/11/2016
AFC VF Limited 1093900.0 20.008 % 30/10/2017
Andreas Karall 397110.0 7.263 % 21/11/2016
Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên Hội đồng quản trị 330999.0 6.054 % 20/06/2017
Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 189138.0 3.459 % 20/03/2017
Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) 186984.0 3.42 % 30/06/2015