Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.03 %
  • Khác
    69.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom 1364000.0 24.948 % 25/05/2018
AFC Vietnam Fund (AVF) 1154000.0 21.107 % 08/02/2018
Trần Đăng Thức 479939.0 8.778 % 25/05/2018
Andreas Karall 385610.0 7.053 % 05/02/2018
Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên Hội đồng quản trị 350999.0 6.42 % 03/12/2018
Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 209038.0 3.823 % 26/06/2018
Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) 186984.0 3.42 % 30/06/2015