Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.33 %
  • Khác
    55.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HANWA Co.Ltd 1.0921573E7 19.858 % 06/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Tổng Giám đốc 7937019.0 14.431 % 06/07/2018
Nguyễn Ngọc Anh 7713502.0 14.025 % 06/07/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 3229223.0 5.871 % 06/07/2018
Nguyễn Cẩm Hà 2815940.0 5.12 % 06/07/2018