Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.22 %
  • Khác
    37.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HANWA Co.Ltd 8401210.0 76.444 % 25/05/2017
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Tổng Giám đốc 6105399.0 55.554 % 27/04/2017
Nguyễn Ngọc Anh 5933463.0 53.989 % 23/06/2017
Nguyễn Cẩm Hà 2166108.0 19.71 % 25/05/2017
Nguyễn Nghĩa Dũng 986700.0 8.978 % 31/12/2015
Công ty Tài chính Bưu điện 697834.0 6.35 % 16/11/2011
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 660000.0 6.005 % 30/06/2015
Nguyễn Anh Dũng 581438.0 5.291 % 31/12/2015
Nguyễn Văn Tiến Phó Tổng Giám đốc 570499.0 5.191 % 23/01/2017
Nguyễn Thụy Như Quỳnh 514064.0 4.678 % 31/12/2015
Nguyễn Hữu Kinh Luân Trưởng Ban Kiểm soát 482474.0 4.39 % 06/05/2016