Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.87 %
  • Khác
    90.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 5533463.0 18.75 % 25/04/2017
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2679099.0 9.078 % 31/12/2015
HANWA Co.Ltd 1476000.0 5.001 % 25/05/2012
Nguyễn Nghĩa Dũng 986700.0 3.343 % 31/12/2015