Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.39 %
  • Khác
    48.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HANWA Co.Ltd 8401210.0 20.003 % 25/05/2017
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 6105399.0 14.537 % 27/04/2017
Nguyễn Ngọc Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 5733463.0 13.651 % 22/05/2017
Nguyễn Cẩm Hà 2166108.0 5.157 % 27/04/2017