Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.62 %
  • Khác
    65.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HANWA Co.Ltd 8401210.0 20.003 % 25/05/2017
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Tổng Giám đốc 6105399.0 14.537 % 27/04/2017
Nguyễn Ngọc Anh 5933463.0 14.128 % 23/06/2017
KIM Vietnam Growth Equity Fund 2484018.0 5.914 % 31/12/2017
Nguyễn Cẩm Hà 2166108.0 5.157 % 25/05/2017
Nguyễn Quốc Thắng 1268270.0 3.02 % 30/06/2017