Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.94 %
  • Khác
    91.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,356,273 18.15 % 08/04/2016
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,679,099 9.08 % 31/12/2015
HANWA Co.Ltd 1,476,000 5 % 25/05/2012
Nguyễn Nghĩa Dũng 986,700 3.34 % 31/12/2015