Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    97.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1890420.0 11.727 % 07/08/2017
Nguyễn Đình Hiền Đại diện công bố thông tin 1481220.0 9.189 % 01/04/2014