Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    97.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đình Hiền Đại diện công bố thông tin 1481220.0 9.189 % 01/04/2014
Nguyễn Văn Lượng Thành viên Hội đồng quản trị 538200.0 3.339 % 30/06/2015