Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    97.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 4,647,615 24.43 % 13/06/2019
Đào Thị Hải Yến 2,143,918 11.27 % 13/06/2019
Nguyễn Đình Hiền Đại diện công bố thông tin 1,747,840 9.19 % 14/08/2018