Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Hoàn Lộc Việt 3,312,000 36 % 26/10/2015
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 2,300,000 25 % 26/10/2015
MARINA HANOI 1,500,000 16.3 % 07/07/2016
ORS 1,300,000 14.13 % 26/10/2015
Nguyễn Thị Mai Hương 507,235 5.51 % 07/07/2016