Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Puan Kwong Siing Ủy viên Hội đồng quản trị 7,580,280 22.12 % 02/06/2016
Nguyễn Thị Thiên Hương 3,842,535 11.21 % 30/06/2016
Quách Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 2,348,351 6.85 % 28/07/2016
The Ton Poh Thailand Fund 2,107,000 6.15 % 02/06/2016
Puan Chiong Ủy viên Hội đồng quản trị 1,664,004 4.86 % 02/06/2016
Tăng Quảng 1,649,999 4.82 % 30/06/2016
Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt nam 1,317,653 3.84 % 30/06/2016
Hà Nguyệt Nhi Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,138,728 3.32 % 07/09/2016