Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.1 %
  • Khác
    60.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Puan Kwong Siing Thành viên Hội đồng quản trị 7932392.0 16.533 % 15/01/2018
Ting Chek Hua 3523000.0 7.343 % 06/03/2018
Quách Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 3287691.0 6.852 % 21/06/2017
Puan Chiong Thành viên Hội đồng quản trị 2329603.0 4.855 % 19/01/2018
The Ton Poh Thailand Fund 2319800.0 4.835 % 21/06/2017
Nguyễn Thị Thiên Hương 2219547.0 4.626 % 06/03/2018
Tăng Quảng 1709998.0 3.564 % 21/08/2017
Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt nam 1564714.0 3.261 % 21/06/2017