Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.35 %
  • Khác
    52.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 3.630075E7 36.652 % 17/03/2014
Đỗ Văn Bình Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.58E7 15.953 % 31/12/2015
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 4885375.0 4.933 % 30/06/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 4829680.0 4.876 % 24/08/2011
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 4429920.0 4.473 % 20/09/2013
VF1 3465000.0 3.499 % 31/12/2011
Wareham Group Limited 3399300.0 3.432 % 04/01/2016