Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.23 %
  • Khác
    89.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần 4.1745863E7 36.652 % 05/04/2018
Đỗ Văn Bình Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.817E7 15.953 % 05/04/2018
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 5618181.0 4.933 % 05/04/2018
Deutsche Bank AG, London Branch 5554132.0 4.876 % 05/04/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 5094408.0 4.473 % 05/04/2018
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam 3984750.0 3.499 % 05/04/2018
Wareham Group Limited 3909195.0 3.432 % 05/04/2018