Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.79 %
  • Khác
    49.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 36,300,750 36.65 % 17/03/2014
Đỗ Văn Bình Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,800,000 15.95 % 31/12/2015
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 4,885,375 4.93 % 30/06/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 4,829,680 4.88 % 24/08/2011
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 4,429,920 4.47 % 20/09/2013
VF1 3,465,000 3.5 % 31/12/2011
Wareham Group Limited 3,399,300 3.43 % 04/01/2016