Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Tuấn Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1201694.0 24.034 % 23/08/2017
Nguyễn Thị Thanh Bình Thành viên Hội đồng quản trị 210400.0 4.208 % 18/01/2016