Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.01 %
  • Khác
    97.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Thị Tú Quỳnh 630,594 12.61 % 07/08/2015
Bùi Tuấn Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 460,000 9.2 % 26/05/2016