Công Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư HAFA 9720000.0 12.273 % 20/07/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Tonkin 4781006.0 6.037 % 04/10/2018
Nguyễn Tấn Đạt Thành viên Hội đồng quản trị 4118400.0 5.2 % 20/07/2018
Nguyễn Trí Thiện Chủ tịch Hội đồng quản trị 3871100.0 4.888 % 12/02/2019
Nguyễn Xuân Nam Phó Tổng Giám đốc 3510000.0 4.432 % 12/02/2019