Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.79 %
  • Khác
    72.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 3103000.0 26.859 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 499505.0 4.324 % 30/06/2015