Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    72.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 3103000.0 26.859 % 30/06/2015
Trần Văn Ngư Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 843128.0 7.298 % 12/06/2018
Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 499505.0 4.324 % 30/06/2015