Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.96 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.07 %
  • Khác
    14.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 20,890,704 45.42 % 26/07/2014
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,413,590 9.6 % 24/04/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 3,200,080 6.96 % 04/02/2015
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 2,293,540 4.99 % 30/03/2016