Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.03 %
  • Khác
    64.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 2.0890704E7 45.415 % 26/07/2014
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4413590.0 9.595 % 24/04/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3200080.0 6.957 % 04/02/2015
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 2293540.0 4.986 % 30/03/2016