Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.96 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.79 %
  • Khác
    19.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 3.1336056E7 45.415 % 08/06/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 6620385.0 9.595 % 14/11/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 5795120.0 8.399 % 22/08/2017
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 3440310.0 4.986 % 08/06/2017