Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    13.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    86.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Hùng Hậu 1,867,455 17.86 % 21/07/2016
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 1,416,690 13.55 % 21/07/2016
Dư Thiện Minh Trang Kế toán trưởng 372,576 3.56 % 21/07/2016