Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Hùng Hậu 6491306.0 32.61 % 30/07/2018
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 1989740.0 9.996 % 30/07/2018
Công ty TNHH Đầu tư Sông Sở Thượng 1060000.0 5.325 % 30/07/2018
Tống Văn Tùng Phó Tổng Giám đốc 1049400.0 5.272 % 30/07/2018
Huỳnh Trí Cường 1049400.0 5.272 % 30/07/2018