Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Hùng Hậu 7,250,301 34.36 % 08/07/2019
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 2,109,124 10 % 08/07/2019
Công ty TNHH Đầu tư Sông Sở Thượng 1,123,600 5.32 % 08/07/2019
Tống Văn Tùng Phó Tổng Giám đốc 1,112,364 5.27 % 08/07/2019
Huỳnh Trí Cường 1,112,364 5.27 % 08/07/2019