Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Hùng Hậu 6123874.0 32.609 % 25/10/2017
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 1877113.0 9.995 % 14/09/2017
Công ty TNHH Đầu tư Sông Sở Thượng 1000000.0 5.325 % 14/09/2017
Tống Văn Tùng Phó Tổng Giám đốc 990000.0 5.272 % 14/09/2017
Huỳnh Trí Cường 990000.0 5.272 % 14/09/2017