Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.94 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    82.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Hùng Hậu 2334318.0 22.328 % 30/09/2016
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 1770862.0 16.939 % 30/09/2016
Dư Thiện Minh Trang Kế toán trưởng 465718.0 4.455 % 30/09/2016
Đinh Thị Bích Hà Phó Tổng Giám đốc 390204.0 3.732 % 30/09/2016
Nguyễn Thị Thanh Nhung 338821.0 3.241 % 30/09/2016