Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Hùng Hậu 2467900.0 23.606 % 12/07/2017
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 1770862.0 16.939 % 30/09/2016
Dư Thiện Minh Trang Phó Tổng Giám đốc 465718.0 4.455 % 30/09/2016
Đinh Thị Bích Hà Phó Tổng Giám đốc 390204.0 3.732 % 30/09/2016
Nguyễn Thị Thanh Nhung 338821.0 3.241 % 30/09/2016