Công ty Cổ phần SIVICO (SIV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.5 %
  • Khác
    90.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hòa Quang Thiệp Thành viên Hội đồng quản trị 475,312 15.78 % 28/03/2019
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 202,500 6.72 % 10/10/2016
Nguyễn Văn Viện Chủ tịch Hội đồng quản trị 201,562 6.69 % 10/10/2016
Trần Bình Ngân Thành viên Hội đồng quản trị 198,750 6.6 % 10/10/2016
Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 198,750 6.6 % 10/10/2016
Công ty TNHH VICO 187,500 6.22 % 10/10/2016
Trần Thị Lưu Ly 187,500 6.22 % 10/10/2016
Đinh Văn Ước Thành viên Ban Kiểm soát 154,125 5.12 % 10/10/2016
America LLC 152,200 5.05 % 27/02/2019
Nguyễn Mộng Lân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 150,000 4.98 % 10/10/2016
Nguyễn Văn Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 93,750 3.11 % 10/10/2016