Công ty Cổ phần SIVICO (SIV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.93 %
  • Khác
    92.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hòa Quang Thiệp Thành viên Hội đồng quản trị 276562.0 9.181 % 10/10/2016
HPP 202500.0 6.722 % 10/10/2016
Nguyễn Văn Viện Chủ tịch Hội đồng quản trị 201562.0 6.691 % 10/10/2016
Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 198750.0 6.598 % 10/10/2016
Trần Bình Ân Thành viên Hội đồng quản trị 198750.0 6.598 % 31/12/2017
Trần Bình Ngân Thành viên Hội đồng quản trị 198750.0 6.598 % 10/10/2016
Công ty TNHH VICO 187500.0 6.224 % 10/10/2016
Trần Thị Lưu Ly 187500.0 6.224 % 10/10/2016
Đinh Văn Ước Thành viên Ban Kiểm soát 154125.0 5.116 % 10/10/2016
Nguyễn Mộng Lân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 150000.0 4.979 % 10/10/2016
Nguyễn Văn Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 93750.0 3.112 % 10/10/2016