Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.96 %
  • Khác
    51.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 3.265475E7 50.615 % 30/06/2018
Manila Water South Asia Holdings Pte Ltd 2.4516E7 38.0 % 30/06/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman 7345250.0 11.385 % 30/06/2018