Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.96 %
  • Khác
    51.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 3.265475E7 50.615 % 30/06/2016
Manila Water South Asia Holdings Pte Ltd 2.4516E7 38.0 % 30/06/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman 7345250.0 11.385 % 30/06/2018
VIAC (No.1) Ltd Partnership 7034700.0 10.904 % 14/12/2016