Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.5 %
  • Khác
    87.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH ANZA 3641306.0 22.759 % 16/08/2016
SUDICO 2560000.0 16.0 % 16/08/2016
Công ty TNHH Fistin Việt Nam 2362506.0 14.766 % 16/08/2016
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 1244420.0 7.778 % 16/08/2016
Bùi Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1120000.0 7.0 % 16/08/2016
Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 770800.0 4.818 % 16/08/2016