Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    91.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH ANZA 3,641,306 22.76 % 16/08/2016
SUDICO 2,560,000 16 % 16/08/2016
Công ty TNHH Fistin Việt Nam 2,362,506 14.77 % 16/08/2016
Nguyễn Việt Cường 1,917,200 11.98 % 16/08/2016
Nguyễn Thị Hồi 1,445,400 9.03 % 16/08/2016
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 1,244,420 7.78 % 16/08/2016
Bùi Văn Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị 1,120,000 7 % 16/08/2016
Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 770,800 4.82 % 16/08/2016