Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thiên Kim Chủ tịch Hội đồng quản trị 542,170 31.52 % 17/03/2016
Nguyễn Bá Linh 172,000 10 % 17/03/2016
Nguyễn Văn Phẩm 172,000 10 % 17/03/2016