Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thiên Kim Chủ tịch Hội đồng quản trị 542170.0 31.522 % 17/03/2016
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Lâm 500000.0 29.07 % 17/03/2016
Nguyễn Bá Linh 172000.0 10.0 % 17/03/2016
Nguyễn Văn Phẩm 172000.0 10.0 % 17/03/2016