Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.12 %
  • Khác
    79.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 6472500.0 6.473 % 24/04/2018
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 6127000.0 6.127 % 04/12/2015
Bùi Anh Tuấn 5000000.0 5.0 % 21/12/2017
Trần Đình Khánh 5000000.0 5.0 % 21/12/2017
Citigroup Global Market LTD 4522266.0 4.522 % 26/01/2018
TLC 4298200.0 4.298 % 18/11/2011