Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.75 %
  • Khác
    88.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Uông Huy Giang 6668200.0 6.679 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 6127000.0 6.137 % 04/12/2015
TLC 4298200.0 4.305 % 18/11/2011