Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.89 %
  • Khác
    83.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 6127000.0 6.127 % 04/12/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 5972500.0 5.973 % 22/03/2017
Citigroup Global Market LTD 5111766.0 5.112 % 09/06/2017
TLC 4298200.0 4.298 % 18/11/2011