Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.94 %
  • Khác
    46.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 4.5784358E7 48.857 % 30/06/2015
REE CORP. 1.001549E7 10.688 % 30/06/2017