Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    69.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.85 %
  • Khác
    27.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 4.5784358E7 48.857 % 30/06/2015
REE CORP. 9990890.0 10.661 % 13/12/2016