Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.8 %
  • Khác
    93.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.23008E7 20.208 % 18/11/2016
Lê Hoàng Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8912960.0 14.642 % 20/01/2017
Lotus Private Equity Fund 2756320.0 4.528 % 19/08/2016
Vietnam Holding LTD 2593276.0 4.26 % 30/08/2016
CTCP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán liên minh Việt Nam 1944355.0 3.194 % 19/08/2016