Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.3639491E7 20.325 % 30/05/2018
Lê Hoàng Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8056902.0 12.006 % 30/05/2018
Lotus Private Equity Fund 3038843.0 4.528 % 30/05/2018
Vietnam Holding LTD 2859087.0 4.26 % 30/05/2018
CTCP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán liên minh Việt Nam 2143652.0 3.194 % 30/05/2018