Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.8 %
  • Khác
    95.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,583,461 12.54 % 19/08/2016
Lê Hoàng Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,980,800 9.89 % 19/08/2016
Lotus Private Equity Fund 2,756,320 4.56 % 19/08/2016
Vietnam Holding LTD 2,593,276 4.29 % 30/08/2016
CTCP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán liên minh Việt Nam 1,944,355 3.22 % 19/08/2016