Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.79 %
  • Khác
    98.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.2989991E7 20.324 % 31/12/2017
Lê Hoàng Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 7673240.0 12.006 % 10/10/2017
Lotus Private Equity Fund 2894136.0 4.528 % 15/09/2017
Vietnam Holding LTD 2722940.0 4.26 % 15/09/2017
CTCP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán liên minh Việt Nam 2041573.0 3.194 % 15/09/2017