Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.88 %
  • Khác
    99.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.3639491E7 16.034 % 30/05/2018
Lê Hoàng Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8056902.0 9.471 % 30/05/2018
Uông Huy Giang 6710000.0 7.888 % 03/10/2018
Trần Ngọc Long 5400000.0 6.348 % 03/10/2018
Phạm Anh Tuấn 5400000.0 6.348 % 03/10/2018
Lotus Private Equity Fund 3038843.0 3.572 % 30/05/2018
Vietnam Holding LTD 2859087.0 3.361 % 30/05/2018